Bảng giá dịch vụ giảm béo, giảm cân

20/06/2013

1. GIẢM BÉO NHANH 5 NGÀY KIỂU NHẬT

Giảm cân toàn thân

5 buổi

7.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bụng

5 buổi

7.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng

5 buổi

10.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng eo

5 buổi

8.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo

5 buổi

11.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng lưng

5 buổi

8.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng

5 buổi

11.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng vai

5 buổi

8.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai

5 buổi

11.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bắp tay

5 buổi

9.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay

5 buổi

12.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng đùi

5 buổi

10.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi

5 buổi

13.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bắp chân

5 buổi

9.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân

5 buổi

12.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng mông

5 buổi

10.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông

5 buổi

13.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng

5 buổi

23.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng

5 buổi

30.000.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng

5 buổi

36.500.000 VNĐ


2. GIẢM BÉO DƯỠNG SINH NHẬT BẢN

Giảm cân toàn thân

10 buổi

12.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bụng

10 buổi

12.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng

10 buổi

15.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng eo

10 buổi

13.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo

10 buổi

16.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng lưng

10 buổi

13.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng

10 buổi

16.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng vai

10 buổi

13.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai

10 buổi

16.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bắp tay

10 buổi

14.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay

10 buổi

17.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng đùi

10 buổi

16.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi

10 buổi

19.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bắp chân

10 buổi

14.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân

10 buổi

17.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng mông

10 buổi

16.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông

10 buổi

19.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng

10 buổi

32.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng

10 buổi

42.000.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng

10 buổi

50.000.000 VNĐ3. GIÁM BÉO TÁC ĐỘNG CƠ XƯƠNG CHẬU

Giảm cân toàn thân

10 buổi

13.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bụng

10 buổi

13.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng

10 buổi

16.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng eo

10 buổi

14.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo

10 buổi

17.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng lưng

10 buổi

14.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng

10 buổi

17.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng vai

10 buổi

14.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai

10 buổi

17.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bắp tay

10 buổi

15.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay

10 buổi

19.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng đùi

10 buổi

16.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi

10 buổi

20.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bắp chân

10 buổi

15.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân

10 buổi

18.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng mông

10 buổi

16.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông

10 buổi

20.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng

10 buổi

36.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng

10 buổi

45.000.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng

10 buổi

54.000.000 VNĐ


4. GIẢM BÉO BẰNG MUỐI KHOÁNG (DÀNH CHO NỮ GIỚI)

Giảm cân toàn thân

10 buổi

9.500.000

Giảm chuyên sâu vùng bụng

10 buổi

9.500.000

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng

10 buổi

12.500.000

Giảm chuyên sâu vùng lưng

10 buổi

10.500.000

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng

10 buổi

13.500.000

Giảm chuyên sâu vùng vai

10 buổi

10.500.000

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai

10 buổi

13.500.000

Giảm chuyên sâu vùng bắp tay

10 buổi

11.500.000

Giảm cân và giảm chuyên sâu bắp tay

10 buổi

14.500.000

Giảm chuyên sâu vùng đùi

10 buổi

13.500.000

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi

10 buổi

16.500.000

Giảm chuyên sâu bắp chân

10 buổi

11.500.000

Giảm cân và giảm chuyên sâu bắp chân

10 buổi

14.500.000

Giảm chuyên sâu vùng mông

10 buổi

13.500.000

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông

10 buổi

16.500.000

Giảm béo chuyên sâu vùng eo

10 buổi

10.500.000

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo

10 buổi

13.500.000

Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng

10 buổi

27.500.000

Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng

10 buổi

36.000.000

Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng

10 buổi

43.500.000


5. GIẢM BÉO BẮNG THÔNG KHÍ HUYẾT (DÀNH CHO NỮ GIỚI)

 Giảm cân toàn thân

10 lần

 7.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng bụng

10 lần

 7.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng

10 lần

 9.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng lưng

10 lần

 8.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng

10 lần

 10.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng vai

10 lần

 8.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai

10 lần

 10.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng bắp tay

12 lần

 9.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay

12 lần

 11.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng đùi

12 lần

 11.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi

12 lần

 13.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng bắp chân

12 lần

 9.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân

12 lần

 11.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng mông

12 lần

 11.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông

12 lần

 13.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng eo

10 lần

 8.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo

10 lần

 10.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng

10 lần

 20.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng

10 lần

 26.500.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng

10 lần

 33.000.000 VNĐ


6. GIẢM BÉO HOẢ LIỆU (DÀNH CHO NAM GIỚI)

 Giảm cân toàn thân

10 lần

 8.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng bụng

10 lần

 8.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng

10 lần

 10.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng eo

10 lần

 9.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo

10 lần

11.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng lưng

10 lần

9.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng

10 lần

11.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng vai

10 lần

9.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai

10 lần

11.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng bắp tay

12 lần

10.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay

12 lần

12.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng đùi

12 lần

12.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi

12 lần

14.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng bắp chân

12 lần

10.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân

12 lần

12.000.000 VNĐ

 Giảm chuyên sâu vùng mông

12 lần

12.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông

12 lần

14.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng

10 lần

22.000.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng

10 lần

28.500.000 VNĐ

 Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng

10 lần

35.000.000 VNĐ


6. GIẢM BÉO CÂN BẰNG CƠ THỂ (DÀNH CHO NAM GIỚI)


Giảm cân toàn thân

10 lần

10.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bụng

10 lần

10.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng

10 lần

13.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng eo

10 lần

11.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo

10 lần

14.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng lưng

10 lần

11.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng

10 lần

14.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng vai

10 lần

11.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai

10 lần

14.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bắp tay

10 lần

12.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay

10 lần

15.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng đùi

10 lần

14.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi

10 lần

17.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bắp chân

10 lần

12.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân

10 lần

15.500.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng mông

10 lần

14.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông

10 lần

17.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng

10 lần

29.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng

10 lần

38.000.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng

10 lần

45.500.000 VNĐ


7. GIẢM BÉO MẶT VÀ TRỊ LIỆU NÂNG CƠ

Thời gian

10 lần

Giá thành

7.500.000 VNĐ


8. TẠO FORM CƠ THỂ

Thời gian

10 lần

Giá thành

6.500.000 VNĐ


Ghi chú:
- Giá trên là chi phí trọn gói (không có phí phát sinh)
- Cam kết thực hiện đúng giá đã niêm yết
Khách hàng được giảm giá 56% cho buổi đầu tiên trị liệu tại Saigon'smile Spa.